UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zo života fakulty

Významné jubileá dvoch kľúčových osobností Ústavu geografie.

V prvom polroku 2020 sa dožili sedemdesiatich rokov dve osobnosti, ktorých pôsobenie malo zásadný vplyv na vznik a profiláciu Ústavu geografie. Vo februári toto jubileum oslávil docent Zdenko Hochmuth, ktorý bol zakladateľom a prvým vedúcim Katedry geografie  dnešného Ústavu geografie PF UPJŠ. V júni rovnaké jubileum oslávil profesor Peter Spišiak,  vďaka ktorému sa výskumné aktivity pracoviska rozšírili aj na oblasť humánnej a regionálnej geografie.

Webináre k dištančnej výučbe

Interné webináre pre zamestnancov k dostupným technologickým riešeniam a osvedčeným postupom priebežného hodnotenia, videokonferenčných prednášok a konzultácií v dištančnej výučbe.

Cena dekana 2019

Cena dekana, ktorá je udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v kategóriách pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosťrozvoj fakulty je udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty

Matematika má motivovať

V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.