UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijne oddelenie

adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Úradné hodiny:

Pondelok: 900 - 1030 h 1300 - 1430 h
Utorok: 900 - 1030 h 1300 - 1430 h
Streda:   1300 - 1600 h
Štvrtok: 900 - 1030 h 1300 - 1430 h
Piatok: 900 - 1030 h  

        

 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
štatutárny zástupca dekana
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2117, 234 2540
E-mail: marian.kires@upjs.sk

 Úradné hodiny:
 Utorok: 9.00 - 12.00
 Štvrtok: 9.00 - 12.00

RNDr. Iveta Sováková

RNDr. Iveta S o v á k o v á - vedúca oddelenia
tel.: 055/2342116
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

štipendiá
prjímacie konanie
rozširujúce a doplňujúce štúdium

Mgr. Denisa Štefániková

Mgr. Denisa Š t e f a n í k o v á  
tel.: 055/2342115
e-mail: denisa.stefanikova@upjs.sk

jednoodborové štúdium:
Biológia, Fyzika, Všeobecná ekológia
Medziodborové štúdium, učiteľské kombinácie:
BG, BCH, BPs, BI, MB, FB, FG, FCH, FI, CHG, CHI

Ing. Agnesa Pivarníková

Ing. Agnesa P i v a r n í k o v á
tel.: 055/2342118
e-mail: agnesa.pivarnikova@upjs.sk
Jednoodborové štúdium:
Geografia, Chémia, Aplikovaná informatika, Informatika, Matematika
Medziodborové štúdium, učiteľské kombinácie:
GI, GFi, GPs, MF, MG, MCH, MI, MPs
Externé štúdium:
Aplikovaná informatika

Eva Pitoňáková

Eva P i t o ň á k o v á
tel.: 055/2342123
e-mail: eva.pitonakova@upjs.sk

doktorandské štúdium
rigorózne skúšky

Úradné hodiny:
Pondelok - štvrtok:
9.00 - 10.30, 13.00 - 14.00

Posledná aktualizácia: 21.09.2021