UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Elektronické praktikum – začiatok etapy modernizácie fyzikálnych učební pre praktiká

Dňa 20. júna 2020, za účasti zástupcov vedenia Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ ako aj vedenia Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ bolo slávnostne uvedené do prevádzky zrekonštruované Elektronické praktikum Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, nachádzajúce sa v budove Park Angelinum. Praktikum z elektroniky tvorí neoddeliteľnú súčasť vzdelávania budúcej generácie fyzikov a jeho rekonštrukcia a modernizácia predstavuje prvý ukončený krok v rámci plánu postupnej rekonštrukcie fyzikálnych praktík. Na rekonštrukcii sa pod odborným dohľadom pracovníkov ústavu podieľali aj zamestnanci CAI PF UPJŠ a technickí pracovníci fakulty.

Laboratórium pripravené na ďalší semester


Posledná aktualizácia: 26.06.2020