UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Voda a život v nej nie sú samozrejmosťou

Letný semester 2020 bol a je výrazne poznačený dopadom proti-pandemických opatrení vyvolaných celosvetovou pandémiou COVID 19. Napriek zrušeniu prezenčnej výučby a spoločných terénnych exkurzií, zanietení zoológovia Ústavu biologických a ekologických vied RNDr. Andrej Mock, PhD.RNDr. Monika Balogová, PhD. podnietili svojich študentov k individuálnym terénnym prieskumom stavu vôd a života vo vode v rôznych lokalitách východného Slovenska.   

To, že aj v blízkom okolí môžeme byť svedkami zaujímavých pozorovaní, náhodných, alebo zámerných, že sa môžeme zapojiť do praktickej ochrany prírody podnietilo Dr. MockaDr. Balogovú zapojiť svojich študentov, aby na základe svojich zážitkov a pozorovaní vody a fascinujúceho života vodných živočíchov i živočíchov pri vode žijúcich, vytvorili vlastné reportáže o stave vôd a života v nich, s bohatou fotodokumentáciou. Tie boli následne zhrnuté v zborníku s názvom Mladé vody 2020 alebo Malé správy o veľkej téme: život v našich vodách.

Jeho zámerom je nielen vyskúšať si vlastnú vnímavosť a tvorivosť v terénnej práci, ale aj výmena skúseností a sumarizácia záznamov obsahujúcich možno aj niekoľko faunisticky cenných údajov a terénnych postrehov.

Vzniknuté dielo poskytuje učiteľom na základných a stredných školách priamy materiál pre výučbu a inšpirácie pre zážitkové vychádzky či výlety do prírody pri výučbe tém z biológie, ekológie, geografie či miestnej krajiny.

Viac informácií: Zborník Mladé vody 2020

Posledná aktualizácia: 09.06.2020