UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

ZOO i Správa mestskej zelene nášho mesta oceňujú spoluprácu s Katedrou botaniky PF UPJŠ v Košiciach

Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Zoologickou záhradou Košice sa už druhý rok podieľa na monitoringu nižších a vyšších rastlín v areáli ZOO Košice. Pravidelnými návštevami areálu, aj mimo vyhradené a verejnosti neprístupné lokality, sa zisťuje diverzita lišajníkov, machorastov a cievnatých rastlín. Keďže areál ZOO Košice je rozľahlý a disponuje rôznymi typmi biotopov, už po prvom roku monitoringu sa prejavila aj bohatá druhová rozmanitosť rastlín. V areáli ZOO sa doposiaľ zistila prítomnosť viac ako 60 druhov lišajníkov, viac ako 90 druhov machorastov a vyše 400 druhov cievnatých rastlín.

Riešiteľmi monitoringu, pod vedením  RNDr. Mateja Dudáša PhD. z Katedry botaniky PF UPJŠ v Košiciach, za jednotlivé skupiny sú:

RNDr. Margaréta Marcinčinová - UPJŠ (lišajníky)

Mgr. Pavel Širka PhD. - TUZVO (machorasty)

RNDr. Matej Dudáš PhD. - UPJŠ (cievnaté rastliny)

V spolupráci so Správou mestskej zelene Košíc sa v nasledujúcich troch rokoch uskutoční monitoring lúčnych plôch, ktoré boli zriadené na území mesta Košice. V roku 2019 sa Správa mestskej zelene v Košiciach rozhodla v niektorých mestských častiach pristúpiť k zmenám v ošetrovaní trávnikov. Skúšobne boli vytypované na území mesta Košice plochy ako prirodzené lúčne porasty o výmere cca 2 ha. Vzhľadom na kladné ohlasy obyvateľov v roku 2020 boli plochy rozšírené na výmeru cca 40 ha.  Porasty sú označené tabuľami a odkonzultované s jednotlivými mestskými časťami.  V spolupráci s Katedrou botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika  bude po dobu najbližších troch rokov vykonávaný dva krát ročne monitoring vyšších rastlín na týchto plochách za účelom zistenia aktuálnej diverzity a jej dynamiky. Monitoring bude prebiehať dvakrát ročne, v júni pred prvou kosbou a v auguste, pričom sa zaznamená kompletná druhová skladba vyšších rastlín a ich pokryvnosť.

Odborný dohľad a zodpovednosť za realizáciu monitoringu prevzal RNDr. Matej Dudáš PhD.Katedry botaniky PF UPJŠ v Košiciach.

Viď link: https://smsz.sk/monitoring-rastlin/


Posledná aktualizácia: 09.06.2020