UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pozvánka na zápis na ak. r. 2020/2021

Milí uchádzači o bakalárske štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,

prijímacia komisia na svojom zasadnutí 05. 06. 2020 posúdila všetky doručené podklady k prihláškam a stanovila bodové hranice prijatia na jednotlivé odbory.

Výsledky prijímacieho konania nájdete na stránke: https://ais2.upjs.sk/ais/vysledkyStart.do

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta) -  pozrieť manuál.

Prijatie na preferovaný odbor, alebo na druhý odbor uvedený v prihláške, je ocenením výsledkov vášho stredoškolského štúdia.

Všetkým prijatým srdečne gratulujeme.

 

Prijatí uchádzači môžu podať návratku najneskôr do 31.07.2020. Návratku je potrebné zaslať elektronicky – www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta.  Súčasťou návratky je tiež žiadosť o vydanie študentského preukazu (návod: https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf). Zápis sa bude konať začiatkom septembra, informácie budú zaslané poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Prístup k evidencii návratky:

login: Login (je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na web stránke fakulty)
heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí sú  študentmi PF je heslo do AiS2 tiež heslom pre el. návratku).
 

Uchádzač je povinný uhradiť poplatok za vydanie preukazu študenta do 31.7.2020 bankovým prevodom alebo platobnou bránou.

Príkaz na úhradu je možné  vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Pri prvom vydaní preukazu neuhrádzajte prolongačný poplatok. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v AISe, až potom ho uhrádzajte.

V prípade, že už ste vlastníkom študentského preukazu UPJŠ (už ste na UPJŠ študovali), do 25.8.2020 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok. Poplatok za prolongáciu vygeneruje Správa AIO na Vaše požiadanie (typ prolongácie si vyberáte podľa informácií na webe aio v novinkách, následne napíšete požiadavku Správe AIO). Poplatok uhrádzate až po vygenerovaní predpisu platby v AISe. Nájdete ho v neuhradených poplatkoch.

Ak ste preukaz stratili, uhraďte poplatok za duplikát a prolongačný poplatok. Preukaz Vám bude vydaný na Správe AIO po zdokladovaní potvrdenia o zaplatení.

Upozornenie: platby šekom nie sú automaticky párované. V prípade, že ste omylom použili šek, kontaktujte Správu AIO.

Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ubytovni na Kysuckej 16 a Pražskej 2 ul.. Možnosť podať žiadosť o ubytovanie sa zobrazí po potvrdení elektronickej návratky. Žiadosť o ubytovanie je nutné potvrdiť súčasne s návratkou. Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2020. Informácia o pridelení ubytovania bude zverejnená po 20.08.2020 v AiS2.

Pre všetkých prvákov je určené Úvodné sústredenie, ktorého zaujímavý program po odboroch už pripravujeme. V termínoch 02.09. – 04.09. alebo 07.09. – 09.09. alebo 09.09. – 11.09. zažite prvý neformálny kontakt so spolužiakmi, učiteľmi ale aj vedením fakulty. Náklady na ubytovanie a dopravu vám uhradíme, stravné vo výške 20€ ostane na vás.

K úspešnému štartu do vysokoškolského štúdia Vám iste prídu vhod bezplatné Repetitória, ktoré budú nadväzovať na úvodné sústredenie.

Váš život sa postupne zmení, akademický rok začíname 21.09.2020, čaká vás imatrikulácia (oficiálna a študentský ples), zimný semester, zimné skúšobné obdobie...

Vitajte, prírodovedci.

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 23.06.2020