UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2020

na Prírodovedeckej fakukte UPJŠ v Košiciach

Ocenené práce ŠVK

 

Sekcia: Zoológia, botanika a ekológia

1. miesto: Bc. Lívia Šofranková, ZFZm, 2.r.

SPOLOČENSTVÁ CHVOSTOSKOKOV (HEXAPODA, COLLEMBOLA) POZDĹŽ MIKROKLIMATICKÉHO GRADIENTU NPP SNEŽNÁ DIERA (SLOVENSKÝ KRAS)

ved. učiteľ: RNDr. Andrea Parimuchová, PhD.

2. miesto: Bc. Petra Niznerová, GMCm, 2.r.

Expresia angiotenzínových AT2 receptorov po lokálnom poranení miechy

ved. učiteľ: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.

3. miesto: Bc. Miroslav Baňas, ZFZm, 2.r.

Spoločenstvá pôdnych článkonožcov (Arthropoda) jaskynného vchodu Ľadovej pivnice v Belianskych Tatrách so zameraním na chvostoskoky (Hexapoda, Collembola)

ved. učiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

Sekcia: Genetika, bunková biológia a mikrobiológia

1. miesto: Bc. Viktória Pevná, GMCm, 2.r.

Experimentálna terapia traumou poškodenej miechy laboratórneho potkana - elektrofyziologický prístup

ved. učiteľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.

2. miesto: Bc. Monika Böhmerová, GMCm, 2.r.

Dopad dlhodobého pôsobenia hypericínu na expresiu transportných proteínov a účinok chemoterapeutík v bunkách ľudskej promyelocytovej leukémie

ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD.

2. miesto: Bc. Lenka Tomašková, GMCm, 2.r.

Identifikácia polymorfizmov génov zodpovedných za ektopickú pozíciu cerebrospinálny mok kontaktujúcich neurónov v kmeni myší C57Bl/6N

ved. učiteľ: RNDr. Ján Košuth, PhD.

3. miesto: Bc. Mária Kačmárová, GMCm, 2.r.

Diverzita baktérií v bazénoch vyhoretého jadrového paliva v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice

ved. učiteľ: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

3. miesto: Bc. Monika Koščáková, GMCm, 2.r.

Využitie probiotických baktérií v prevencii a liečbe onkologických ochorení: in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolorektálneho karcinómu

ved. učiteľ: RNDr. Vlasta Demečková, PhD.

3. miesto: Bc. Ivana Ondrejkovičová, GMCm, 2.r.

Efektivita fotodynamickej terapie s hypericínom v závislosti od použitého rozpúšťadla

ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.

Sekcia: Analytická chémia

1. miesto: Bc. Michaela Hurná, AnCHm, 2.r.

VERIFIKÁCIA VALIDAČNÝCH CHARAKTERISTÍK AKREDITOVANÝCH ATÓMOVO ABSORPČNÝCH SPEKTROMETRICKÝCH METÓD STANOVENIA Fe, Zn A Cr V ODPADOVEJ VODE

ved. učiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

2. miesto: Bc. Kristián Šiket, AnCHm, 2.r.

Využitie spektrálnej pipety pre stanovenie kadmia

ved. učiteľ: RNDr. Jana Šandrejová , PhD.

3. miesto: Bc. Mária Richterová, AnCHm, 2.r.

ŠTÚDIUM DISPERZNÝCH JAVOV V ROZTOKOCH

ved. učiteľ: RNDr. Jana Šandrejová, PhD.

Sekcia: Anorganická chémia

1. miesto: Bc. Richard Smolko, ACHm, 2.r.

Štúdium transformácie pentakoordinovaného komplexu Ni(II) na tetraedrický na monokryštále

ved. učiteľ: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.

2. miesto: Bc. Nina Lenártová, ACHm, 2.r.

Metalo-organické siete na báze porfyrinátových ligandov a ich vlastnosti

ved. učiteľ: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

3. miesto: Bc. Branislav Madaj, ACHm, 2.r.

Vplyv polarity povrchu SBA-15 na riadené uvoľňovanie pemetrexedu

ved. učiteľ: RNDr. Miroslav Almáši, PhD.

Sekcia: Biochémia

1. miesto: Bc. Tereza Sztachová, BICHm, 2.r.

Účasť protónov v redox reakciách cytochróm c oxidáz

ved. učiteľ: RNDr. Marián Fabián, CSc.

2. miesto: Bc. Marko Morávek, BICHm, 2.r.

Interakcia G-kvadruplexov s vybranými ligandmi

ved. učiteľ: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

2. miesto: Bc. Monika Švecová, BICHm, 2.r.

I-motív: štruktúra a funkcia

ved. učiteľ: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

3. miesto: Bc. Marek Furman, BICHm, 2.r.

Štúdium modifikácie expresie vybraných génov po navodení ischemickej tolerancie formou vzdialeného postkondicionovania

ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Mucha, PhD.

3. miesto: Bc. Stanislava Vasilegová, BICHm, 2.r.

Vplyv kardiolipínu v micelách na vlastnosti cytochrómu c

ved. učiteľ: RNDr. Nataša Tomášková, PhD.

Sekcia: Fyzikálna chémia

1. miesto: František Mihok, FYCHm, 1.r.

NPK hnojivo na báze zeolitu

ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD.

2. miesto: Bc. Alexandra Gubóová, FYCHm, 2.r.

Štúdium uhlíkových vlákien dopovaných kobaltom ako katalyzátorov pre HER

ved. učiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

2. miesto: Rastislav Macko, CHb, 3.r.

Biomateriály a ich výroba

ved. učiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

3. miesto: Bc. Veronika Niščáková, FYCHm, 2.r.

Stanovenie glukózy prostredníctvom modifikovaných zlatých elektród

ved. učiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

3. miesto: Bc. Vieroslava Paračková, FYCHm, 1.r.

Využitie polykaprolaktónu pre biodegradovateľné batérie

ved. učiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Sekcia: Organická chémia

1. miesto: Bc. Samuel Homolya, OCHm, 2.r.

Syntéza analógov cyklických sfingolipidov s potenciálnym antiproliferačným profilom

ved. učiteľ: RNDr. Dominika Jacková, PhD.

2. miesto: Bc. Monika Garberová, OCHm, 2.r.

Stereoselektívna syntéza a antiproliferačná aktivita 3-amino-3-deoxysfingoidných báz

ved. učiteľ: RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.

3. miesto: Bc. Filip Čižmár, OCHm, 2.r.

Stereoselektívna syntéza nových iminosacharidov

ved. učiteľ: RNDr. Ján Elečko, PhD.

Sekcia: Fyzika (Fyzika kondenzovaných látok, Teoretická fyzika)

1. miesto: Bc. Petro Danylchenko, FKLm, 2.r.

Experimental study of magnetic properties of quasi-two-dimensional S= 1/2 system (C2H10N2)[Cu(C10H2O8)]·2.5H2O

ved. učiteľ: RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.

2. miesto: Bc. Maroš Jevočin, TFAm, 2.r.

Efekt otvorených hraníc pri opise kontrakcie tenkého srdcového svalového vlákna Isingovým modelom

ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

3. miesto: Bc. Miroslav Hennel, FKLm, 1.r.

Analýza magnetokalorického javu sklom potiahnutých mikrodrôtov na báze heuslerových zliatin

ved. učiteľ: RNDr. Ladislav Galdun, PhD.

3. miesto: Bc. Matej Kecer, TFAm, 1.r.

Turbulencia stlačiteľnej tekutiny pri narušenej Galileovskej invariancii

ved. učiteľ: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD

Sekcia: Geografia

1. miesto: Bc. Patrícia Gurová, GGIm, 2.r.

Populačné prognózy ako nástroj pre redistribúciu sociálnych služieb pre seniorov

ved. učiteľ: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

2. miesto: Kristína Sisáková, NjGb, 3.r.

Územná identita obyvateľov slovensko-rakúskeho pohraničia v okolí Bratislavy

ved. učiteľ: Mgr. Imrich Sládek, PhD.

3. miesto: Martin Ficik, HGb, 3.r.

Analýza morfometrie koryta toku Výrava

ved. učiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

3. miesto: Bc. Jakub Holod, HGm, 2.r.

Zmeny priestorových vzorcov dochádzky do zamestnania vo funkčnom mestskom regióne Humenné po roku 1989

ved. učiteľ: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Sekcia: Geoinformatika

1. miesto: Tomáš Fedor, GOb, 3.r.

Stanovenie vhodných parametrov pre interpoláciu atmosférických zrážok v členitom georeliéfe pomocou metódy RST

ved. učiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

2. miesto: Veronika Krištofová, GOb, 3.r.

Analýza stavu lesnej pokrývky Tatranského národného parku na základe satelitných snímok družíc Landsat

ved. učiteľ: Mgr. Katarína Onačillová

3. miesto: Bc. Daniela Laubertová, GGIm, 2.r.

Close-range photogrammetry from unmanned aerial platform for mapping river bottom through water in various flight conditions

ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Sekcia: Matematika

1. miesto: Bc. Stanislav Basarik, MMm, 2.r.

Choquetov integrál založený na super level miere                         

ved. učiteľ: RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

2. miesto: Ivana Budzáková, MCHb, 3.r.

Salinon a jeho zovšeobecnenia                                                          

ved. učiteľ: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

3. miesto: Kristína Hurajová, MBb, 3.r.

Hudobná výchova pre matematikov                                                 

ved. učiteľ: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Sekcia: Didaktika prírodnych vied, matematiky a informatiky

1. miesto: Lukáš Vanda, MFb, 3.r.

Úlohy na rozvíjanie bádateľských spôsobilostí v školskej matematike

ved. učiteľ: doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

2. miesto: Bc. Matej Slabý, MGmu, 2.r.

Vyučovanie zlomkov založené na meraní

ved. učiteľ: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

3. miesto: Erik Wetter, FCHb, 3.r.

Zavedenie bezčasovej Schrödingerovej rovnice na stredoškolskej úrovni.

ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Sekcia: Aplikovaná informatika

1. miesto: Jakub Ďuraš, AIbe, 4.r.

Náhrada vlastnoručných podpisov otvoreným softvérom na elektronické podpisovanie

ved. učiteľ: RNDr. Viliam Kačala

2. miesto: Bc. Antónia Matisová, Im, 2.r.

Klasifikácia röntgenových difraktogramov pomocou strojového učenia

ved. učiteľ: RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

3. miesto: Bc. Patrícia Szepesiová, Im, 2.r.

Integračný softvér pre smart home inšpirovaný mikroslužbami

ved. učiteľ: RNDr. František Galčík, PhD.

Sekcia: Teoretická informatika

1. miesto: Bc. Patrik Bak, Im, 2.r.

Automated generation of planar geometry olympiad problems

ved. učiteľ: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

2. miesto: Bc. Michal Mižák, Im, 2.r.

Hľadanie podobností v melódiách ľudových piesní

ved. učiteľ: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

2. miesto: Bc. Peter Chomič, Im, 2.r.

Klasifikácia malvéru využitím selekcie atribútov

ved. učiteľ: JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.

3. miesto: Bc. Zoltán Szoplák, Im, 2.r.

Použitie princípov strojového učenia na detekciu anomálií v textoch

ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto: Bc. Lucia Kokuľová, Im, 2.r.

Detekcia honeypotu

ved. učiteľ: JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.

Súčasne bola IT firmami udelená:

cena za najvyššiu originalitu
Bc. Antónia Matisová – Klasifikácia röntgenových difraktogramov pomocou strojového učenia

cena za riešenie s najlepšim praktickým uplatnením
Jakub Ďuraš
– Náhrada vlastnoručných podpisov otvoreným softvérom na elektronické podpisovanie

Sekcia: Programátorská súťaž

1. miesto: Michal Breškovič, Ib 1.r.

2. miesto: Vovchyk Volodymyr, EFMb, 1.r.

3. miesto: Dominika Kotlárová, BASInfb, 2.r.

Posledná aktualizácia: 13.05.2020