UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Investície do rovnosti vo vede, technike a inováciách v ére digitalizácie pre inkluzívny zelený rast“.

Už piaty raz Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, tentoraz 11. a 12. februára 2020 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku medzinárodným podujatím.

Táto tradícia je výsledkom deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizoval RASIT spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Deklarácia vyústila do vyhlásenia Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý bol stanovený na 11. február, následne bola potvrdená Valným zhromaždením OSN a to prijatím rezolúcie v decembri 2015 (A/RES70/212).

Ostatný ročník spoluorganizovali Medzinárodná obchodná komora (ICC), stále misie Portugalska, Slovenska, Poľska, Maďarska, Uruguaja pri OSN, ako aj ďalší partneri. 

Hlavnou témou 5. medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede bola diskusia možností a námetov ako môžu ženy vo všetkých oblastiach vedy urýchliť sociálno-ekonomický trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je hnacou silou investícií do rovnosti vo vede, technológiách a inováciách v ére digitalizácie. Zahrnula tému ekologického rastu so zameraním na poľnohospodárstvo, technológiu a digitálnu ekonomiku. V súčasnosti len 30 percent svetových výskumných pracovníkov sú ženy a iba 35 percent všetkých študentov zapísaných v študijných odboroch STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sú ženy.  

Na 5. medzinárodnom dni žien a dievčat vo vede sa stretli vládni predstavitelia, zástupcovia medzinárodných organizácií, nadácií, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a žien pôsobiacich v rôznych vedeckých odboroch z celého sveta. Prítomné boli študentky zo stredných a vysokých škôl, mladé vedecké pracovníčky aj skúsené vedátorky. Fórum prebiehalo v štyroch sekciách a zúčastnilo sa ho viac ako 600 účastníkov z celého sveta. Slovensko na pozvanie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OSN, veľvyslanca Michala Mlynára zastupovali Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky a prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúca Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. 

Diskusné príspevky sa zamerali na vzájomné prepojenia medzi rodovou rovnosťou - konkrétne vo vede - digitálnej a technologickej revolúcii a poľnohospodárskym sektorom pre trvalo udržateľný rozvoj.

Diskusia v jednotlivých sekciách zdôraznila vzájomnú súčinnosť a vzájomnú závislosť medzi vedou, technológiou a digitálnym hospodárstvom pre inkluzívny a ekologický hospodársky rast, s cieľom poskytnúť ekologické a inkluzívne riešenia založené na dôkazoch, ktoré zodpovedajú potrebám krajín pri implementácii cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a programu do roku 2030.

Na záver bola prijatá deklarácia, ktorú podpísali zástupcovia stálych misií, ktorí túto akciu podporili.

Ďalšie info na:  https://www.womeninscienceday.org/  a  https://february11.org/


Posledná aktualizácia: 18.02.2020