UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Bakalárske štúdium Biofyziky

Bakalárske štúdium Biofyziky

Akreditačná komisia na svojom 110. zasadnutí (13. 02. - 14. 02. 2019) schválila študijný program Biofyzika v bakalárskom stupni štúdia na PF UPJŠ v Košiciach

Spoločné stanovisko vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k vládnemu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Spoločné stanovisko vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k vládnemu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Vysoké školy sú zodpovedné za vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov a teda majú byť zodpovedné aj za ďalšie vzdelávanie učiteľov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami praxe na základe najnovších vedeckých poznatkov ako aj vlastnej výskumnej činnosti. Preto aj vedenie PF UPJŠ a vedenie FF UPJŠ vyjadrilo svoje stanovisko  k vybraným ustanoveniam predmetného zákona týkajúcim sa tejto problematiky.

Úspešný mladý vedec  z Ústavu matematických vied

Úspešný mladý vedec z Ústavu matematických vied

Na prelome mesiacov júl a august 2019 sa v Belehrade uskutoční 21. ročník medzinárodnej konferencie: European Young Statisticians Meeting, organizovaný Bernoulliho spoločnosťou s cieľom predstaviť na medzinárodnej scéne mladých vedcov v širokej oblasti od teórie pravdepodobnosti po aplikovanú štatistiku. Jedným z nich bude aj RNDr. Andrej Gajdoš, mladý vedec, doktorand z Ústavu matematických vied.

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát

Tohto roku sa uskutoční 15. ročník projektu „Hands on Particle Physics – European Masterclasses for High School Students”, ktorého sa zúčastní 215 univerzít a výskumných centier z 52 štátov z celého sveta Európy, Afriky a Ameriky. Tento celosvetový program otvára okná špičkovej fyziky mladým výskumníkom.
Pod odborným vedením fyzikov, vyše 13000 študentov stredných škôl bude analyzovať reálne dáta experimentov realizovaných v CERN. Dňa 13. marca 2019 sa na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční 15th International Particle Physics Masterclasses 2019.

Bližšie k dinosaurom...

Bližšie k dinosaurom...

Časť expozície Kamenný herbár, organizovanej pod odborným vedením medzinárodne uznávaného paleontológa, objaviteľa nových druhov dinosaurov, Martina Kundráta je sprístupnená vo vestibule budovy Prírodovedeckej fakulty na Jesennej 5

Špičkové tímy  QMAGNA a Bioaktiv obstáli v reevaluácii AK SR

Špičkové tímy QMAGNA a Bioaktiv obstáli v reevaluácii AK SR

Akreditačná komisia na svojom 109. zasadnutí posúdila tvorivú činnosť špičkových tímov akceptovaných v 1. výzve po troch rokoch ich činnosti. Špičkové tímy  QMAGNABioaktiv, reprezentujúce Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach, úspešne prešli reevaluáciou.